Etusivu » Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Osuuskunta Puolangan Apupiste

Y-tunnus: 1579054-3
Osoite: Ouluntie 1, 89200 Puolanka
Sähköposti: toimisto@apupiste.fi
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Osuuskunta Puolangan Apupisteen kulloinkin noudattama
tietosuojakäytäntö.


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Eila Yrjänheikki-Näyhä, Ouluntie 1, 89200 Puolanka
Yhteystiedot: sp. toimisto@apupiste.fi, puh. 040 767 3709


3. Rekisterin nimi
Osuuskunta Puolangan Apupisteen henkilötietojen käsittelyä markkinoinnissa ja asiakas- ja
sidosryhmäsuhteissa koskeva henkilörekisteri.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen ja palveluiden toimittaminen ja yhteydenpito.
Henkilötietoja käytetään yrityksen viestintään, markkinointiin ja myyntiin.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimusvelvoitteiden täyttäminen sekä rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä sidosryhmien yhteyshenkilöille heidän vastuualueeseensa liittyvistä asioista. Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään, omaisilta, asiakkaan asioita hoitavalta henkilöltä (esim. puoliso, lapset) tai edunvalvojalta sekä julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
· yhteystiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot
· tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot


6. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät
Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja
velvoittamissa rajoissa.
Osuuskunta Puolangan Apupiste voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi Fastroi Oy:n osalta, jolloin Osuuskunta Puolangan Apupiste varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Osuuskunta Puolangan Apupisteen toimeksiannosta ja lukuun.


7. Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Rekisterinpitäjän käyttämiä henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin jäsenvaltioihin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti viiden vuoden välein.


9. Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä


Oikeus tarkastaa tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö toimisto@apupiste.fi – sähköpostiosoitteeseen. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi. Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei
rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.


Oikeus tiedon korjaamiseen
Osuuskunta Puolangan Apupiste huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Osuuskunta Puolangan Apupiste oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.


Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Osuuskunta Puolangan Apupiste rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.


Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@apupiste.fi.


Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.


10. Evästeet
Osuuskunta Puolangan Apupiste käyttää verkkosivustollaan evästeitä.
Lisätietoa evästeiden käytöstä: Evästekäytännöt.


11. Muutokset tietosuojakäytäntöön
Osuuskunta Puolangan Apupiste voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Osuuskunta Puolangan Apupiste suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Evästekäytännöt
Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Ne ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen. Osa evästeistä on käytössä selainistunnon ajan, osa pidempään. Evästeet voidaan jakaa neljään kategoriaan: välttämättömiin, toiminnallisiin, analytiikkaan ja markkinointievästeisiin. Osa evästeitä ovat välttämättömiä sivuston teknisen toiminnan kannalta. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja. Toiminnalliset evästeet taas parantavat sivuston toimintaa esimerkiksi muistamalla sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat. 

Analytiikkaevästeet keräävät anonyymia tietoa tilastoja ja sivuston kehitystä varten.